• Slovenščina
 • Magyar
 • English
 • Deutsch

Odlok o turistični taksi

četrtek, 10. januar 2019

V skladu z novim Odlokom o turistični taksi v Občini Lendava (Ur. l. št. 48/2018), ki je stopil v veljavo 1. januarja 2019 se turistična taksa zvišuje z dosedanjih 1,15 evrov na 1,55 evrov in hkrati uvaja tako imenovan promocijska taksa, ki znaša dodatnih 0,39 evrov (kar znaša 25% turistične takse). Turistična in promocijska taksa skupaj znašata 1,95 evrov. Poleg turistične in promocijske takse odlok opredeljuje tudi plačilo pavšalnega zneska turistične takse za lastnike počitniških hiš in stanovanj.

Prenova odloka je bila potrebna zaradi sprejetega Zakona o spodbujanju razvoja turizma (ZSRT-1), ki določa, da so občine dolžne uskladiti svoje splošne akte, na podlagi katerih se pobira turistična taksa. Dvig turistične takse in uvedba promocijske takse je potekala v dogovoru s strokovno javnostjo in ponudniki nočitvenih storitev.

Delne oprostitve plačila turistične takse v višini 50 % takse, kar znaša 0,97 evrov, veljajo za:

 • osebe od 7. do 18. leta starosti,
 • osebe od 18. do 30. leta starosti, ki prenočujejo v nastanitvenih obratih, vključenih v mednarodno mrežo mladinskih prenočišč,
 • osebe, ki prenočijo v kampih,
 • osebe, ki prenočijo v glampingih,
 • osebe ki prenočijo v zidanicah.

Celotna oprostitev plačila turistične takse velja za:

 • otroke do sedmega leta starosti,
 • osebe z zdravniško napotnico v naravnih zdraviliščih,
 • osebe na podlagi predložitve fotokopije odločbe pristojnega organa, iz katere je razvidno, da je pri zavarovancu ugotovljena invalidnost oziroma telesna okvara, ali fotokopije potrdila oziroma izvedenskega mnenja pristojne komisije o ugotavljanju invalidnosti oziroma telesni okvari, ali na podlagi članske izkaznice invalidske organizacije,
 • otroke in mladostnike na podlagi predložitve fotokopije odločbe, ki zadeva razvrščanje in usmerjanje otrok s posebnimi potrebami,
 • učence, dijake in študente ter njihove vodje oziroma mentorje, ki so udeleženci strokovnih ekskurzij in podobnih oblik dela, ki jih na nepridobitni podlagi izvajajo vzgojno-izobraževalne ustanove in so določene z letnim delovnim načrtom v okviru javno veljavnega vzgojno-izobraževalnega ali študijskega programa, osebe do 18. leta in njihove vodje oziroma mentorji, ki so udeleženci letovanj, ki jih organizirajo društva, ki jim je bil podeljen status pravne osebe v javnem interesu,
 • osebe, ki prostovoljno odpravljajo posledice elementarnih nesreč,
 • pripadnike Slovenske policije v obdobju opravljanja nalog iz svoje pristojnosti,
 • osebe, ki so na začasnem delu in prebivajo v nastanitvenem obratu neprekinjeno več kot 30 dni,
 • tuje državljane, ki so po mednarodnih pogodbah oproščeni plačila turistične takse.

Za oprostitev plačila takse, delno ali v celoti, je zavezanec dolžan vložiti pisno vlogo za katero se oprostitev plačila turistične takse uveljavlja.

Hkrati obveščamo ponudnike nastanitvene dejavnosti, da morajo tudi v prihodnje do 25. v mesecu Občini Lendava za pretekli mesec predložiti Poročila o plačani turistični taksi, ki se oddajajo na obrazcu MESEČNO POROČILO O PLAČANI TURISTIČNI IN PROMOCIJSKI TAKSI, ki je objavljen med obrazci. Poročilo se lahko odda po pošti ali v času uradnih ur na naslov Občina Lendava, Glavna ulica 20, 9220 Lendava ali elektronsko po e-pošti na naslov obcina@lendava.si. Poročilo je potrebno oddati ne glede na vzpostavitev enotne vstopne točke za poročanje eTurizem.