• Slovenščina
  • Magyar
  • English
  • Deutsch

Prva obravnava proračuna

četrtek, 7. februar 2019

Na 3. redni seji Občinskega sveta Občine Lendava so občinski svetniki v prvem branju obravnavali predlog proračuna Občine Lendava za leto 2019 in sprejeli sklep, da je proračun primeren za nadaljnjo obravnavo po postopku, ki ga določa Poslovnik Občinskega sveta Občine Lendava.

Predlagani proračun za leto 2019 je za 35 odstotkov višji od realizacije proračuna za leto 2018.

Načrtovani prihodki v letu 2019 znašajo 11.158.523 evrov. Največji prihodek proračuna predstavlja prihodek iz naslova dohodnine, ki znaša 6.021.580 evrov in predstavlja 54 odstotkov vseh načrtovanih prihodkov.

Odhodki proračuna za leto 2019 so načrtovani v višini 14.032.704 evrov, od tega znaša tekoči del proračuna 8.631.249 evrov oz. 62 odstotkov vseh odhodkov ter investicijski del 5.401.455 evrov oz. 38 odstotkov vseh odhodkov.

Predlagani proračun občine je uravnovešen in vzdržen v primeru, da tekoči del proračuna (tekoča poraba) ne preseže planiranih okvirjev in da se pri investicijski porabi pridobi več sofinancerskih sredstev iz državnega proračuna in drugih virov. Predlog proračuna zagotavlja proračunskim uporabnikom pogoje za delovanje in izvajanje poslanstva ter izvedbo programov.

Rok za pripombe

Občinski svet je tako na seji opravil splošno razpravo (prvo obravnavo) predloga proračuna Občine Lendava za leto 2019.

V času nadaljnje razprave obravnavajo predlog proračuna delovna telesa občinskega sveta, tako da se omogoči vključitev strokovne javnosti. Rok za vlaganje pripomb in predlogov k predlogu občinskega proračuna je v skladu s Poslovnikom OS do 18. februarja 2019 do 10. ure (tj. najmanj 10 dni od obravnave).

Predlog proračuna Občine Lendava za leto 2019 in priložene dokumente si oglejte tukaj.