• Slovenščina
 • Magyar
 • English
 • Deutsch

Brezplačno energetsko svetovanje za občane

Z namenom ozaveščanja prebivalcev o učinkoviti rabi energije (URE) in povečanja rabe obnovljivih virov (OVE), deluje v okviru mreže ENSVET, 51 svetovalnih pisarn, ki so locirane v vseh večjih slovenskih mestih.

Program dejavnosti ENSVET temelji na izvajanju individualnega brezplačnega energetskega svetovanja občanom ter izvajanju izobraževalnih in ozaveščevalnih aktivnosti za promocijo ukrepov učinkovite rabe energije in obnovljivih virov energije.

Mrežo ENSVET na podlagi prvega in tretjega odstavka 352. člena EZ-1 organizira Eko sklad skupaj z zainteresiranimi lokalnimi skupnostmi - občinami. Eko sklad je hkrati tudi koordinator mreže ter vodi delovanje občinskih svetovalnih pisarn mreže in vanjo vključenih energetskih svetovalcev.

V Lendavi deluje energetsko svetovalna pisarna na naslovu Kranjčeva ulica 4, Lendava. Pisarna deluje vsako sredo od 14 do 16 ure ob predhodni najavi. V pisarni svetujeva mag. Evgen Gömbös, univ.dipl.inž.el. - vodja pisarne, mobi: 041 354 919, e naslov: evgengombos@hotmail.com in Miran Kreslin, dipl.inž.grad. – svetovalec, mobi: 031 305 328, e-naslov: miran.kreslin@gmail.com.

V energetsko svetovalni pisarni Lendava nudimo strokovno, brezplačno in neodvisno svetovanje o:

 • izvedbi ustrezne toplotne zaščite stavb,
 • ustrezni zamenjavi in izbiri stavbnega pohištva,
 • izbiri ogrevalnega sistema in ogrevalnih naprav,
 • varčevanju električne energije v gospodinjstvih
 • zadostnem prezračevanju in možnosti prezračevanja
 • vzrokih nastanka plesni in ukrepih, ki preprečujejo nastanek plesni
 • energetsko učinkoviti pripravi tople sanitarne vode
 • organizacijskih ukrepih, ki zmanjšujejo porabo energije
 • nepovratnih finančnih spodbudah in kreditih Eko sklada
 • vseh ostalih vprašanjih, ki se nanašajo na rabo energije.

Priporočamo, da za obisk energetsko svetovalne pisarne pripravite čim več podatkov o stavbi in sicer:

 • tipologija stavbe ( pritlična, podkletena, več etažna stavba,..)
 • velikost stavbe oz. ogrevalnega dela stavbe (v m²)
 • sestava konstrukcije toplotnega ovoja stavbe (zunanji zid, strop proti neogrevanemu podstrešju ali sestava konstrukcije strehe pri mansardi,..)
 • vrsta vgrajenega stavbnega pohištva (vrsta materiala okovja, zasteklitev, letnik,..)
 • način ogrevanja in priprave tople sanitarne vode (
 • podatke o kotlu s katerim pridobivate toplotne energijo (vrsta kotla, letnik, nazivna moč,..)
 • količino porabljenega energenta za ogrevanje in pripravo tople sanitarne vode ( kurilno ulje, zemeljski plin, elektrika,..)
 • podatke o rabi električne energije ( račun,..)
 • ostale podatke, ki se nanašajo na problematiko nasveta,..

Skupaj s svetovalcem, boste skozi razgovor pridobili koristne in neodvisne informacije na zastavljena vprašanja, ter konkretne rešitve v skladu z dobro prakso učinkovite rabe energije in okoljsko politiko. Sam nasvet pa še ne prinese pričakovanih prihrankov oz rezultatov, zato ga je potrebno dosledno upoštevati tudi pri izvedbi.

Z izvedenimi ukrepi, ki zagotavljajo prihranek energije boste neposredno zmanjšali tudi stroške, ki nastanejo zaradi vzdrževanja ugodne in ustrezne klime v prostoru in istočasno pripomogli k zmanjšanju negativnih vplivov na okolje.

Vabljeni v energetsko svetovalno pisarno Lendava.

Energetski svetovalec mreže ENSVET:
Miran Kreslin, dipl.inž.grad.