• Slovenščina
 • Magyar
 • English
 • Deutsch

ENSVET - Energetsko svetovanje za občane

ENSVET je svetovalna dejavnost za občane s področja učinkovite rabe energije (URE) in uporabe obnovljivih virov (OVE).

Prve ideje in potrebe po oblikovanju  storitve energetskega svetovanja so se pojavile v letih 1988 – 89. Idejni vodja je bil g. Matjaž Malovrh, univ.dipl.inž.str., ki je pozneje dolga leta vodil to dejavnost. Leta 1990 je ideja predstavljena Republiškemu sekretariatu za energijo. Leta 1991 je nastal skupni avstrijsko – slovenski pilotski projekt o energetskem svetovanju. Leta 1992 prične delovati prva energetsko svetovalna pisarna v Ljubljani. 1993 otvoritev Gradbenega centra Slovenije, usposobitev 24 energetskih svetovalcev in otvoritev 6 energetsko svetovalnih pisarn.

V preteklem obdobju se  je dejavnost energetskega svetovanja razvila v mrežo ENSVET z 48 pisarnami, blizu 70 aktivnimi energetskimi svetovalci in okoli 7000 nasveti na leto. Svetovanja potekajo v občinskih svetovalnih pisarnah, razvrščenih po Sloveniji.

Dejavnost mreže ENSVET vodi in financira Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad.  Delovanje svetovalnih pisarn po vsej Sloveniji pa je rezultat partnerskega sodelovanja z občinami, ki zagotavljajo ustrezno opremljene in urejene pisarne.

ENSVET nudi strokovno, brezplačno in neodvisno svetovanje o:

 • energetski sanaciji stavb ali energetski zasnovi novogradenj,
 • toplotni zaščiti zunanjega toplotnega ovoja stavb,
 • izbiri ustreznih oken, zasteklitve ter ostalega stavbnega pohištva,
 • izbiri ogrevalnega sistema in ogrevalnih naprav,
 • regulaciji ogrevalnih naprav,
 • izbiri sistema za prezračevanje stavbe ali sistema za hlajenje,
 • uporabi obnovljivih virov energije pri oskrbi stavbe z energijo,
 • izbiri ustreznega energenta glede na danosti lokacije in značilnosti stavbe,
 • zmanjšanju porabe goriva,
 • uporabi varčnih gospodinjskih aparatov,
 • pripravi tople sanitarne vode,
 • vodenju energetskega knjigovodstva,
 • možnosti pridobitve nepovratnih sredstev in kreditov EKO sklada za URE ter uporabo OVE in o vseh drugih vprašanjih, ki se nanašajo na URE in OVE v gospodinjstvih.

Obišče naj nas vsak občan, uporabnik in plačnik energije.

Znaki na obstoječih stavbah, ki kažejo, da je obisk pri energetskem svetovalcu nujno potreben:

 • letna poraba energije za ogrevanje pri starejših objektih nad 100 kWh oziroma poraba goriva nad 10 l kurilnega olja ali 10 m3  zemeljskega plina na ogrevani m2 stanovanjske površine,
 • visoki računi za goriva ali električno energijo,„
 • iztrošenost elementov toplotnega ovoja stavbe, zunanjega stavbnega pohištva ali dotrajanost strojnih inštalacij,
 • hladne stene ali vlažni zidovi, plesen na zidovih, ledene sveče na žlebovih, rosna okenska stekla, nihanje zaves ob zaprtih oknih,
 • razpadajoč dimnik, temen in gost dim.

Z upoštevanjem naših nasvetov boste energijsko potratne hiše spremenili v varčne, bolne zgradbe z vlažnimi in plesnivimi stenami pa v zdrave. Razen tega pa se bo bistveno izboljšalo tudi vaše bivalno ugodje.

Lokacija in uradne ure pisarne

Naša pisarna se nahaja v prostorih stare Lekarne (Kranjčeva 4, Lendava). Uradne ure delovanja pisarne so vsako sredo od 14.00 do 16.00. Obiščete nas lahko po predhodni najavi in dogovoru.

V pisarni svetujeva:

mag. Evgen Gömbös, univ.dipl.inž.el. - vodja pisarne, mobi: 041 354 919, e naslov: evgengombos@hotmail.com in Miran Kreslin, dipl.inž.grad. – svetovalec, mobi: 031 305 328, e-naslov: miran.kreslin@gmail.com.

Dodatne dejavnosti ENSVET

Energetski svetovalci redno sodelujemo tudi v različnih oblikah izobraževanja in strokovnega usposabljanja. Znanja o URE in OVE nudimo v obliki organiziranih strokovnih predavanj,  predvsem  v krajevnih skupnostih in šolah.  V okviru šolskih programov lahko sodelujemo pri pripravi posameznih učnih ur in naravoslovnih dni.

Evgen Gömbös