• Slovenščina
  • Magyar
  • English
  • Deutsch

Finančne spodbude EKO sklada

EKO sklad je tudi letos objavil že tradicionalni javni poziv za financiranje ukrepov s področja racionalne rabe energije, uporabe obnovljivih virov in varovanja okolja. Razpis, ki je bil objavljen dne 4.3.2016 se nahaja na njihovi spletnih straneh (razpisi – EKO sklad j.s.). Z navedenim je omogočen najem ugodnih kreditov in pridobitev nepovratnih sredstev- subvencij. V letošnjem letu znaša obseg kreditov 33 miljonov €, obseg subvencij pa 53,5 milijonov €. Tako kredite, kot tudi subvencije lahko najamemo in porabimo le ciljno, to je le na področjih, ki jh je sklad predpisal v javnem pozivu.

Krediti so namenjeni trem ciljnim skupinam in sicer občanom, pravnim osebam in lokalnim skupnostim. Obseg kreditov za občane znaša 15 milionov €. V odvisnosti od naložbe je lahko višina posameznega kredita od 1.500 do 40.000 €. Rok vračila kredita je največ 10 let, obresti pa znašajo tromesečni EURIBOR + 1,3%. Pri tem je upoštevan le pozitivni EURIBOR. Kredit je možno najeti in porabiti na naslednjih področjih: energetska sanacija obstoječih stanovanjskih  objektov in strojne opreme v njih, za nakup ali gradnjo NEH (nizkoenergijska hiša) in PH (pasivna hiša), za postavitev sodobnih naprav za proizvodnjo električne energije, za nakup okolju prijaznih vozil, za nadomeščanje gradbenih materialov, ki vsebujejo nevarne snovi (azbest – salonitke za kritino) , za oskrbo s pitno vodo itd.

Subvencije lahko zaprosimo za energetsko sanacijo eno ali dvodružinskih hiš, za energetsko obnovo večstanovanjskih zgradb, za nakup električnih ali hibridnih prevoznih sredstev – tako občani, kot tudi pravne osebe in za pomoč socialno ogroženim osebam, če le ti zamenjajo obstoječ zastarelo peč na trda goriva s sodobno pečjo na lesno biomaso.

V primeru eno ali dvodružinski hiš lahko znaša zgornja meja subvencij  20% priznanih stroškov, v primeru večstanovanjskih zgradb pa je ta meja 25%. V Sloveniji obstaja tudi nekaj področij, kjer je kvalitete zraka slabša od državnega povprečja (Murska Sobota, Maribor, Celje...), na teh področjih znaša zgornja meja subvencij 50% priznanih stroškov. Razen navedenih omejitev pa moramo računati še z omejitvami na posamezne izdelke oziroma usluge.

V primeru družinskih hiš lahko občani zaprosimo za subvencije na naslednjih področjih:

A - vgradnja solarnega ogrevalnega sistema v stanovanjski stavbi
Višina nepovratne finančne spodbude znaša do 20 % priznanih stroškov naložbe, vendar ne več kot 200 EUR na m2 svetle oziroma aperturne površine sprejemnikov sončne energije in se lahko dodeli za največ 20 m2 sprejemnikov sončne energije na posamezno stanovanjsko enoto.

B - vgradnja kurilne naprave na lesno biomaso za centralno ogrevanje stanovanjske stavbe
Višina nepovratne finančne spodbude znaša do 20 % priznanih stroškov naložbe, vendar ne več kot:
- 2.000 EUR za kurilno napravo na lesno biomaso za centralno ogrevanje stanovanjske stavbe.

C - vgradnja toplotne črpalke za centralno ogrevanje stanovanjske stavbe
Višina nepovratne finančne spodbude znaša do 20 % priznanih stroškov naložbe, vendar ne več kot:
- 2.500 EUR za ogrevalno toplotno črpalko tipa voda/voda ali slanica/voda;
- 1.000 EUR za ogrevalno toplotno črpalko tipa zrak/voda.

D - priključitev starejše eno- ali dvostanovanjske stavbe na daljinsko ogrevanje na obnovljiv vir energije
Višina nepovratne finančne spodbude znaša do 20 % priznanih stroškov naložbe, vendar ne več kot 1.000 EUR na posamezno stanovanjsko enoto.

E - vgradnja energijsko učinkovitega lesenega zunanjega stavbnega pohištva v starejši stanovanjski stavbi
Višina nepovratne finančne spodbude znaša do 20 % priznanih stroškov naložbe, vendar ne več kot 100 EUR na m2 oken, balkonskih vrat in fiksnih zasteklitev, in sicer za največ 30 m2 zamenjanega zunanjega stavbnega pohištva na posamezno stanovanjsko enoto.

F - toplotna izolacija fasade starejše eno- ali dvostanovanjske stavbe
Višina nepovratne finančne spodbude znaša do 20 % priznanih stroškov naložbe, vendar ne več kot 12 EUR na m2 za največ 200 m2 toplotne izolacije fasade posamezne stanovanjske enote.

G - toplotna izolacija strehe ali stropa proti neogrevanemu prostoru v starejši eno- ali dvostanovanjski stavbi
Višina nepovratne finančne spodbude znaša do 20 % priznanih stroškov naložbe, vendar ne več kot 10 EUR na m2 za največ 150 m2 toplotne izolacije strehe ali stropa proti neogrevanemu prostoru posamezne stanovanjske enote.

H - vgradnja prezračevanja z vračanjem toplote odpadnega zraka v stanovanjski stavbi
Višina nepovratne finančne spodbude znaša do 20 % priznanih stroškov naložbe, vendar ne več kot 2.000 EUR za izvedbo centralnega prezračevalnega sistema v posamezni stanovanjski enoti oziroma največ 300 EUR na vgrajeno enoto lokalnega sistema prezračevanja.

I - gradnja ali nakup skoraj nič-energijske nove eno- ali dvostanovanjske stavbe
Nepovratna finančna spodbuda je določena glede na energijsko učinkovitost Qh, vrsto izolacijskega materiala v toplotnem ovoju stavbe in glede na neto ogrevano površino stavbe. Višina spodbude lahko znaša od 65 do 125 €/m2.

J - celovita obnova starejše eno- ali dvostanovanjske stavbe
Nepovratna finančna spodbuda je določena glede na energijsko učinkovitost Qh, vrsto izolacijskega materiala v toplotnem ovoju stavbe in glede na neto ogrevano površino obnovljene stavbe. Višina spodbude lahko znaša od 135 do 200 €/m2.

K - nakup stanovanjske enote v tri- in večstanovanjski stavbi, obnovljeni v skoraj nič-energijskem razredu
Višina nepovratne finančne spodbude znaša 150 EUR na m2 neto ogrevane površine stanovanjske enote in se lahko dodeli za največ 80 m2 neto ogrevane površine stanovanjske enote.

V primeru večstanovanjskih objektov lahko pokrije subvencija največ 25% priznanih stroškov. V kolikor živi v danem stanovanjskem bloku socialno šibka družina je delež priznanih stroškov te družine možno s subvencijo 100% pokriti. V primeru toplotne izolacije zunanjih sten in strehe zaprosijo stanovalci skupno subvencijo. V ostalih primerih, kot npr. menjava oken pa zaprosi vsaka družina svojo subvencijo. 

Na javnem pozivu lahko sodeluje vsaka fizična oseba, ki je investitor in:
- lastnik ali solastnik nepremičnine, eno- ali dvostanovanjske stavbe ali stanovanjske enote v tri- in večstanovanjski stavbi, kjer bo izveden ukrep, ki je predmet javnega poziva, s pisnim soglasjem ostalih solastnikov nepremičnine;
- imetnik stavbne pravice na nepremičnini, kjer bo izveden ukrep, ki je predmet javnega poziva;
- družinski član (zakonec, zunajzakonski partner, otrok oziroma posvojenec, starš, posvojitelj, pastorek, vnuk, brat, sestra) lastnika nepremičnine, eno- ali dvostanovanjske stavbe ali stanovanjske enote v tri- in večstanovanjski stavbi, kjer bo izveden ukrep, ki je predmet javnega poziva, z njegovim pisnim soglasjem;
- najemnik nepremičnine, eno- ali dvostanovanjske stavbe ali stanovanjske enote v tri- in večstanovanjski stavbi, kjer bo izveden ukrep, ki je predmet javnega poziva, s pisnim soglasjem lastnika.

Kot fizična oseba po tem javnem pozivu ne šteje samostojni podjetnik ali fizična oseba, ki samostojno opravlja dejavnost kot poklic, oziroma je registrirana za opravljanje dejavnosti na podlagi posebnega zakona.

Subvencije je možno dobiti tudi v primeru nakupa električnih ali hibridnih vozil. Za občane znaša okvir subvencij 0,5 milionov €, za primer pravnih oseb pa 2 milionov €. Višina posamezne subvencije je lahko med 3.000 in 7.500 €, odvisno od kategorije vozil.

Opozarjamo, da je navedeno le izvleček iz razpisne dokumentacije. Popolno dokumentacijo najdete na spletnih straneh EKO sklada – razpisi. Brezplačne informacije in pomoč pa lahko dobite tudi z obiskom naše svetovalne pisarne. Prosimo, da svoj prihod najavite na mobilno številko 041 354 919 (Evgen Gömbös) ali 031 305 328 (Miran Kreslin).

Evgen Gömbös, ENSVET