• Slovenščina
  • Magyar
  • English
  • Deutsch

Izjava za javnost v zadevi inšpekcijskega nadzora v javnem zavodu KKC Lendava

četrtek, 10. januar 2019

Občina Lendava je v sredo, 9. januarja 2019, v zvezi z domnevno nepravilnostjo pri zaposlitvi enega javnega uslužbenca v javnem zavodu KKC Lendava opravila skupen razgovor s predsednico sveta javnega zavoda ter direktorjem.

Ugotovljeno je bilo, da je glede zaposlitve enega javnega uslužbenca prišlo do inšpekcijskega nadzora Inšpektorata RS za delo, pri čemer je inšpektor ugotovil nepravilnost. Ugotovilo se je namreč, da zakonska določila, na katerih temelji pogodba o zaposlitvi javnega uslužbenca, ki jih je takrat pod bivšim vodstvom podala Občina Lendava, niso bila pravilno interpretirana. Zaradi navedenega je inšpektor javnemu zavodu ter odgovorni osebi izrekel globo. Direktor je priznal očitano nezakonitost, ker ni preveril zakonske podlage, ter nastalo situacijo obžaluje. Obe globi je že tudi poravnal.

Direktor javnega zavoda je bil zaradi nastale situacije s strani novega vodstva Občine opozorjen, da je odgovorna oseba zavoda, kot ga tudi narekuje Zakon o zavodih, in sicer, da direktor organizira in vodi delo in poslovanje zavoda, predstavlja in zastopa zavod in je odgovoren za zakonitost dela zavoda. Prav tako vodi strokovno delo zavoda in je za to odgovoren. Občina Lendava, kot ustanoviteljica javnega zavoda, morebitnih novih nezakonitosti pri poslovanju zavoda, ne glede na njihovo težo, ne bo tolerirala in bo storila vse potrebno, da do njih več ne bo prihajalo. Če bo potrebno, tudi z resnimi ukrepi. Prav tako bo nad delovanjem javnega zavoda določeno obdobje vršila nadzor. Občina je prav tako opozorila predsednico sveta javnega zavoda ter direktorja na dolžnost zakonitega ter strokovnega ravnanja tudi na tej relaciji.